top of page

Taisyklės

coatycoat.com prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir MB "Paltukas" (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje Coaty Coat susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis interneto parduotuvės Coaty Coat svetainėje.

1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Coaty Coat turi teisę išimtinai tik:

    1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus turėdami tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

    1.3.3. juridiniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Coaty Coat.

1.5. Coaty Coat internetiniame puslapyje esančioje "Naudinga" skiltyje (toliau - DUK) pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu ir t.t. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prieš pradedant naudotis Coaty Coat rekomenduojame susipažinti su DUK.

       2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.

2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Coaty Coat  duomenų bazėje.

       3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Coaty Coat  vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve Coaty Coat, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos teisės aktuose numatytas teises. 

3.3. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.

3.4. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

3.5. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 
 

      4. Pardavėjo teisės

4.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve Coaty Coat.

       5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

5.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės Coaty Coat  duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti kontaktu info@coatycoat.com.

5.4. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Coaty Coat turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

5.5. Interneto parduotuvės Coaty Coat Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

       6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Coaty Coat skelbiamos sąlygos.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Coaty Coat įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

       7. Prekių kainos

7.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Coaty Coat nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.
 

       8. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

8.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

    8.1.1. Pasirinkus atsiskaitymo būdą kredito kortele, tiesioginį pavedimą galėsite atlikti jei užsakymo suma nebus didesnė nei 2172,15 Eur (suma gali kisti dėl kintančio valiutų kurso).

8.2. Jei pirkėjas pasirenka pristatymą per DPD Pickup siuntų taškus ar Lietuvos pašto skyrius, užsakymo apmokėjimas galimas tik iš anksto el. bankininkyste.
 

       9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje Coaty Coat, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

9.2. Prekių pristatymo paslauga:

     9.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

     9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

     9.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

    Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

9.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.

9.6. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.7. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos. Grąžinant kokybišką prekę, Jums nebus grąžinamos papildomos išlaidos, t.y. siuntimo išlaidos, kurios yra 7 €

 

    10. Prekių grąžinimas

10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), vadovaudamasis 11.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti pardavėja el. Paštu info@coatycoat.com ir užpildyti jam siųstą prekių grąžinimo formą.

10.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

     10.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje

     10.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

     10.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.4. Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

     10.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

     10.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

     10.3.7. Prekių grąžinimo paslaugos kaina siunčiant:

  1. Į Coaty Coat parduotuvę (nemokamas);

  2. per DPD kurjerį (paslauga – DPD kurjerio atvykimas, siuntos paėmimas Pirkėjo nurodytu adresu ir pristatymas Coaty Coat): 7 Eur*;
    * Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. 

Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos. 

     10.3.8. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

     10.3.9. Kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

10.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso6.22810 straipsniu;

10.5. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių gavimo dienos.

Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

11. Apsikeitimas informacija
11.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės Coaty Coat svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Coaty Coat.
12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Coaty Coat pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus informuojant el. paštu, naujienlaiškiais, patalpinus informaciją svetainėje coatycoat.com).
13.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
13.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

13.7. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Jūs turite kreiptis į mus.

14. DOVANŲ KOPONAI.

-Dovanų kuponas galioja 3 mėn. nuo įsigijimo datos.
-Pasibaigus galioti dovanų kupono terminui, jis nėra pratęsiamas
-Su dovanu kuponu galima atsiskaityti už visas Coaty Coat Kašmyro namų prekes. Su dovanu kuponu negalima nupirkti naujo dovanų kupono.
-Dovanų kuponas nekeičiamas į pinigus. Panaudojus dovanų kuponą, bet nusprendus grąžinti įsigytą prekę, klientui grąžinamas dovanų kuponas su atitinkamai sumokėta už prekę suma ir atitinkamu galiojimo terminu, o ne grynieji pinigai. Jeigu prekės vertė buvo mažesnė negu kupone nurodyta suma grąžinamas kuponas atitinkantis prekės vertei. Jeigu prekės vertė buvo didesnė negu kupono suma grąžinamas pradinės vertės kuponas ir permoka grynais pinigais arba bankiniu pavedimu

bottom of page